Statuten

Statuten

De statuten zijn vastgesteld op 3 juni 2014.

Artikel 1           De vereniging draagt de naam Vereniging Ons Amsterdam.
Artikel 2          
De vereniging heeft haar zetel in Amsterdam.

DOEL
Artikel 3
1          De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de kennis over en de bestudering van de
            historie en het cultureel erfgoed en tevens van de huidige situatie en de toekomst van de
            stad Amsterdam, haar bewoners en haar omgeving, haar ontwikkelingen en invloedssfeer,
            alles in de ruimste zin.
2          De vereniging tracht dit ondermeer te bereiken door:
            a.   het beleggen van bijeenkomsten en het houden van voordrachten;
            b.   het organiseren van excursies en het (doen) bezoeken van instellingen, bijzondere
                  gebouwen, musea en dergelijke die de in dit artikel bedoelde cultuur/historische waarde
                  en/of uitdragen;
            c.   het geven van cursussen;
            d.   het doen opstellen van publicaties;
            e.   het bevorderen van al datgene dat bijdraagt tot het bereiken van het gestelde doel.
3          De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
4          De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen. Zij kan nakoming van
            bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen tenzij een lid zich
            daartegen verzet.
5          De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, giften, legaten en andere baten.

ORGANEN VAN DE VERENIGING
Artikel 4
De vereniging kent de volgende bestuurlijke organen:
a          de algemene ledenvergadering;
b          het algemeen bestuur.

LEDEN
Artikel 5
1          De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2          Gewone leden van de vereniging zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het algemeen bestuur
            hebben aangemeld en door het algemeen bestuur als lid zijn toegelaten waarna zij in het
            ledenregister zijn ingeschreven met verplichting tot betaling van contributie. Alleen
            natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.
3          Ereleden zijn zij die zich op bijzondere wijze jegens de vereniging verdienstelijk hebben
            gemaakt. Zij worden op voordracht van het algemeen bestuur of tenminste tien leden van de
            vereniging door de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd. Ereleden hebben
            dezelfde rechten en plichten als gewone leden doch zijn vrijgesteld van het betalen van
            contributie.
4          Het algemeen bestuur houdt een register waarin de namen en (elektronische) adressen van
            alle gewone leden en ereleden zijn opgenomen.

TOELATING
Artikel 6
1          Het algemeen bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden. Aanmelding dient te
            geschieden bij de secretaris van het algemeen bestuur.
2          Bij niet-toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1          Het lidmaatschap eindigt:
            a.  door de dood van het lid;
            b.  door opzegging door het lid; 
            c.  door opzegging door de vereniging;
            d.  door ontzetting.
2          Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het
            boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; op deze termijn is
            de Algemene termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden
            beëindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt
            opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
            laten voortduren.
3          Een opzegging in strijd met het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het
            vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4          Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand:
            –    nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard,
                 hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is op hem alsdan niet van
                 toepassing.
                 Een lid kan zijn lidmaatschap evenwel niet met onmiddellijke ingang opzeggen in het geval
                 van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
            –    nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
                 rechtsvorm, tot fusie of splitsing.
5          De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de
            vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te doen, wanneer hij zijn
            verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
            vereniging niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging
            geschiedt door het algemeen bestuur.
6          Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten
            reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
            benadeelt. De ontzetting geschiedt door het algemeen bestuur.
7          Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de vereniging op grond dat
            redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
            voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
            binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
            algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten s[spoedigste schriftelijk middels een
            aangetekende brief van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
            beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8          Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desniettemin de
            jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.


VERPLICHTINGEN EN RECHTEN
Artikel 8
1          De gewone leden zijn gehouden aan het betalen van de jaarlijkse contributie, die jaarlijks
            door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe tot in
            categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
2          Het algemeen bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan gewone leden gehele of
            gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
3          De leden hebben het recht:
            a.  de algemene ledenvergadering van de vereniging bij te wonen en hebben daar individueel
                 stemrecht;
            b.  schriftelijke voorstellen in te dienen bij het algemeen bestuur;
            c.  deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging, zoals daar zijn lezingen,
                 voordrachten, excursies en cursussen.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 9
1          De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit ten minste drie en
            ten hoogste zeven natuurlijke personen, bestuurders genaamd. Het algemeen bestuur wordt
            uit de leden benoemd. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering. De
            algemene ledenvergadering stelt het aantal van het algemeen bestuur vast.
2          Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald blijven
            de nog in functie zijnde bestuurders niettemin een wettig college vormen. Het algemeen
            bestuur is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen,
            waarin de voorziening in vacature(s) aan de orde komt.
3          De voorzitter van het algemeen bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen.
            Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Het
            algemeen bestuur kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.

EINDE BESTUURSFUNCTIE
Artikel 10
1          Een bestuurder kan, ook als hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de
            algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
            drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
2          Een bestuurder treedt af volgens een door het algemeen bestuur te maken rooster van
            aftreding.
3          De algemene ledenvergadering stelt in het huishoudelijk reglement de verkiesbaarheid en de
            herkiesbaarheid van een aftredende bestuurder vast.
4          De functie van bestuurder eindigt voorts door overlijden, het bedanken en door het eindigen
            van het lidmaatschap van de vereniging.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
 
1         Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met het
            besturen van de vereniging.
2          Het algemene bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd
            te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of
            bezwaren van registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
            zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
            tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt alsmede voor het aanvaarden
            van beneficiaire schenkingen indien daaraan bezwarende voorwaarden zijn verbonden. Het
            vereiste van goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de
            vereniging ter zake van deze handelingen. Van de goedkeuring blijkt voldoende door het
            uittreksel uit de notulen van de betrokken algemene ledenvergadering, getekend door de
            voorzitter en secretaris.
3          Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot
            vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende leden van het algemeen
            bestuur toe, onder wie de voorzitter en/of de secretaris danwel bij belet en/of ontstentenis
            degene(n) die daartoe door het algemeen bestuur als plaatsvervanger is/zijn aangewezen.
            Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het algemeen bestuur om bij bestuursbesluit
            volmacht te verlenen tot vertegenwoordiging van de vereniging.
4          Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
5          Het algemeen bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
            van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het algemeen
            bestuur worden benoemd. Met name wordt door het algemeen bestuur in ieder geval
            ingesteld een werkgroep “Lezingen en Excursies” en een werkgroep “Cursussen”. Het
            algemeen bestuur is bevoegd de samenstelling de taakomschrijving en de reglementen voor
            deze commissies en werkgroepen vast te stellen.

VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 12
1          Het algemeen bestuur stelt de plaats van vergadering zelf vast.
2          De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze dan voorziet de
            vergadering zelf in het voorzitterschap.
3          Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die door het bestuur 
            worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
4          Bij door het algemeen bestuur vast te stellen reglement kunnen nadere regels aangaande de
            vergaderingen van en de besluitvorming door het algemeen bestuur worden aangegeven.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13
 1         Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet
            door de wet, de statuten of de reglementen aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.
2          Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
            ledenvergadering –de jaarvergadering- gehouden.
            In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
            a. het jaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 19 met het verslag van de aldaar
                genoemde kascommissie alsmede de begroting van het lopende jaar;
            b. de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgende
                 verenigingsjaar;
            c.  décharge van het algemeen bestuur;
            d.  voorziening in eventuele vacatures;
            e.  voorstellen van het algemeen bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
            vergadering.
3          Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur
            dit wenselijk oordeelt.
4          Voorts is het algemeen bestuur op schriftelijk verzoek van een tenminste zodanig aantal
            leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de
            algemene ledenvergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
            ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
            verzoek.
5          Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
            verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of
            bij advertentie in ten minste twee ter plaatse waar de vereniging gevestigd is gelezen
            dagbladen. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding
            der vergadering en het opstellen der notulen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 14
1          De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door of vanwege het algemene  
            bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden als volgens het
            register, bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien
            dagen.
2          Indien een lid hiermee instemt, geschiedt de bijeenroeping een door elektronische weg
            toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel
            bekend is gemaakt.
3          Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15

1          Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden en ereleden van de
            vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij het
            gaat om te worden gehoord of zich te uiten inzake hun schorsing.
2          Over toelating van de andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
            ledenvergadering.
3          Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft 1 stem.
4          Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een
            lid kan als gemachtigde van maximaal twee leden optreden. Aan de eis van schriftelijkheid
            van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

UITOEFENING STEMRECHT
Artikel 16

1          Indien het algemeen bestuur daartoe besluit en onder de daaraan door het algemeen
            bestuur te stellen voorwaarden, kan een stemgerechtigd persoon zijn stemrecht uitoefenen
            door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
2          Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
            communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
            verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
3          De in lid 1 genoemde, door het algemeen bestuur te stellen voorwaarden worden bij de
            oproeping bekendgemaakt.

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 17

1          De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
            plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere
            bestuursleden, door het algemeen bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
            deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2          Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of zijn plaatsvervanger of
            een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
            voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
            bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
            Alsdan is de handtekening van de notaris en zijn eventuele getuigen voldoende.
            De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 18

1          Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
            uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
            besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2          Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van de
            voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
            meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
            schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
            stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3          Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene
            ledenvergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4          Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5          Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt
            een tweede stemming plaats.
            Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden
            herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
            hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
            Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
            telkens gestemd tussen de personen op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
            aantal stemmen is uitgebracht.
            Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
            uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe
            stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
            Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van
            beiden is gekozen.
6          Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan
            beslist de voorzitter.
7          Alle stemmingen geschieden mondeling met uitzondering stemmingen over personen
            danwel tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der
            stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
            ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
            stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8          In geval door middel van een elektronisch communicatiemiddel gestemd kan worden,
            bepaalt het algemeen bestuur in de door haar op te stellen voorwaarden op welke wijze de
            besluitvorming zal plaatsvinden.

FINANCIEEL BEHEER
Artikel 19        
1          Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
2          Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
            betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze
            werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
            boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen
            tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3          Het algemeen bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier maanden na
            afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
            ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de  vereniging en over het
            gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
            goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden onderstekend door de
            bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daar onder
            opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
            gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
4          De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee
            leden die geen deel van het algemeen bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt
            de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 3 en brengt aan de algemene ledenvergadering
            verslag van haar bevindingen uit. Het algemeen bestuur is verplicht de commissie ten
            behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
            desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere
            gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
5          De kascommissieleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn
            niet terstond herkiesbaar. Ieder lid van de commissie kan te allen tijde door de algemene
            ledenvergadering uit zijn functie worden ontheven.
6          Het algemeen bestuur is verplicht de in lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
            gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7          De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde
            balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
            overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave
            der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
            binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 20

1          In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door besluit van
            de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
            wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2          Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
            statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vόόr de vergadering een
            afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
            daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
            vergadering wordt gehouden.
3          Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte
            stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of
            vertegenwoordigd is.
            Is niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt eerst na veertien
            dagen tot uiterlijk binnen zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
            gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
            geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten
            met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4          Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële acte is
            opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 21
1          De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
            Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
            toepassing. De algemene ledenvergadering benoemd bij het ontbindingsbesluit op voorstel
             van het algemeen bestuur de vereffenaars; anders zijn de bestuurders ten tijde van het
            besluit vereffenaars.
2          Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden vereniging
            overblijft wordt besteedt ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin
            van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22
1          Een huishoudelijk reglement dient door de algemene ledenvergadering te worden
            vastgesteld.
2          Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
            recht bevat, noch met de statuten.