Historie van ons amsterdam

Vijzelstraat (1892) – Fotograaf Jacob Olie

Oprichting 1949

In 1948 was er grote behoefte aan een blad dat informatie gaf over de geschiedenis van de stad Amsterdam en dat tevens de nieuwe ontwikkelingen op de voet zou volgen. Het eerste nummer kwam uit in januari 1949 onder de titel “Ons Amsterdam”.

Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam

In 1949 gingen er meteen stemmen op bij de lezers om meer te doen. Hieruit ontstond in september 1949 de “Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam”: de huidige Vereniging Ons Amsterdam.
Er werden vier afdelingen opgericht (heemkenniskringen). Zij behandelden niet alleen hun eigen stadsgebied maar ook de overige delen van de stad. Het was voldoende om van één kring lid te zijn om aan de activiteiten van de overige kringen te kunnen deelnemen.

Heemkennis

Zoals het woord heemkennis (de kennis over je woonerf) al aangeeft was het doel van de vereniging om de leden te informeren over hun woonomgeving, deels door in de geschiedenis te duiken, deels door de hedendaagse ontwikkelingen te volgen. Lezingen en excursies vonden plaats onder leiding van deskundige gidsen en sprekers.

Voor iedereen toegankelijk

Bij de oprichting bedroeg het lidmaatschap fl. 1,- per persoon per jaar. De filosofie hierachter was dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om aan onze activiteiten deel te nemen. Pas eind zeventiger jaren werd de jaarbijdrage verhoogd naar fl. 2,50. Bij de omschakeling in 2002 naar de euro werd dat € 2,-. Om een beter aanbod te kunnen bieden werd in 2010 de contributie verhoogd naar € 10,-.
Per 1 januari 2024 wordt de contributie verhoogd naar € 12,50 per jaar.

Mededelingenblad

Iedere regio had zijn eigen mededelingenblad met daarin het programma van de eigen, maar ook van de andere kringen en het hoofdbestuur.
Vanaf 2005 zijn de vier mededelingenbladen samengevoegd tot één programmablad dat tweemaal per jaar wordt verzonden.

Naco-huisje (1919)

De cursus ‘Kunst en Cultuur’

Eveneens direct bij de oprichting werd besloten een speciale cursus te organiseren: de cursus “Kunst en Cultuur”. Doel van de cursus was om in 12 avonden per jaar met verschillende sprekers de deelnemers kennis bij te brengen over de geschiedenis van de stad. Tot in 2023 werd deze cursus in veranderde vorm elk jaar georganiseerd.

Centraal Bestuur

Sinds juni 2012 zijn de onafhankelijke kringbesturen opgeheven en is alles samengevoegd tot één vereniging met één centraal bestuur (Algemeen Bestuur) dat de verschillende afdelingen faciliteert.

Jubileum

In 2019 is het 70-jarig jubileum gevierd in de Waalse kerk. 

Rokin (1950-1960)