Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ALV op 20 april 2022. 

1          Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een
            nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen
            bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

2          Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene
            ledenvergadering als het is ingediend door het bestuur of tenminste tien leden. De tekst
            daarvan moet, met de eventuele toelichting, vijf dagen voor de desbetreffende vergadering
            aan de leden worden toegezonden of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
            inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Definitiebepalingen

Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:

 • algemene ledenvergadering: de ledenvergadering als orgaan van de vereniging;
 • vereniging: de Vereniging Ons Amsterdam;
 • bestuur: het algemeen bestuur van de vereniging; 
 • afdeling: een onderdeel van de werkgroep “Lezingen en Excursies” en maken het
  programma van de vereniging;
 • werkgroep / commissie: door het bestuur ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde
  activiteiten; instellen van een onderzoek of andere werkzaamheden;
 • cursus: een cyclus van lezingen, uitgebreid met de mogelijkheid van excursies en
  wandelingen over thematisch verwante onderwerpen.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 1         
Lid 1     Taken voorzitter

 • de voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en van het bestuur;
 • de voorzitter is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de vertegenwoordiging
  van vereniging in- en extern. 

  Lid 2     Taken secretaris
 • het voeren van de correspondentie namens de algemene vergaderingen en het bestuur;
 • het uitbrengen van het door het bestuur goedgekeurde jaarverslag aan de algemene
  ledenvergadering;
 • het (doen) opstellen van de notulen van de algemene vergaderingen van de leden en van het
  bestuur;
 • het bijhouden van een register van leden van bestuur en commissies;
 • het (doen) zorgdragen voor het archief.

Lid 3     Taken penningmeester

 • het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • het innen van de contributie en andere bijdragen;
 • het voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de door het bestuur goedgekeurde
  begroting voor het komend jaar;
 • het voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de door het bestuur goedgekeurde
  balans en staat van baten en lasten over het afgelopen jaar;
 • het (doen) voeren van de ledenadministratie.
  Het bestuur zal zodanige regels stellen inzake de procuratie dat de penningmeester een effectief en gecontroleerd beheer van de financiën kan voeren.

 
VACATURE IN HET BESTUUR
Artikel 2
           
Kandidaatstelling van een lid van de vereniging voor het bestuur wordt door het bestuur
            gedaan of door een lid van de vereniging met steun van minstens vijf andere leden van de
            vereniging. Aan de leden worden de kandidaatstellingen schriftelijk meegedeeld, ten minste
            vijf dagen voor de vergadering waar over die kandidaatstelling zal worden gestemd.


ZITTINGSDUUR en AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Artikel 3
            Benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Aansluitende herbenoeming is mogelijk.
            De voorzitter is na diens aftreden benoembaar tot lid van het algemeen bestuur.
            Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, wordt door de algemene ledenvergadering in
            die vacature voorzien. Het vervangende bestuurslid neemt in het rooster de plaats van het
            aftredende bestuurslid in.
            Het bestuur stelt een rooster van aftreden van bestuursleden vast. In het rooster van
            aftreden wordt ervoor zorggedragen dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet
            gelijktijdig periodiek aftreden.


WERKGROEPEN en AFDELINGEN

Artikel 4
Lid 1     Het bestuur benoemt de leden van de afdelingen en commissies en de programmacoördinator
             op voordracht van deze afdelingen, commissies en programmacoördinator. 
             Het bestuur is bevoegd een nieuwe afdeling in te stellen op verzoek van ten minste 50 leden, 
             wonend in of georiënteerd op een territoriaal af te bakenen gebied. Het bestuur houdt bij 
             het nemen van een besluit hierover rekening met de belangen van de bestaande afdelingen. 
             Het bestuur is eveneens bevoegd een afdeling op te heffen, uit eigener beweging of op verzoek
             vanuit de afdeling zelf, wanneer het aantal activiteiten te zeer is afgenomen, 
het aantal
            deelnemers te ver is gedaald, of er te weinig personen leden zijn die een en ander 
moeten organiseren.   

Lid 2     Tot de vaste commissies behoren in ieder geval: 
             – de werkgroep “Lezingen en excursies”; 
             – een programmacoördinator; 
             – de werkgroep “Cursussen”; 
            –  de PR-commissie.

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN EN AFDELINGEN
Artikel 5
Lid 1    Werkgroep “Lezingen en Excursies”
           
Deze heeft een onderverdeling in vier afdelingen te weten: Noord, Oost, Zuid en West. Bij
            voorkeur bestaat een afdeling uit minstens 3 leden, er is geen maximum vastgesteld. De
            leden van een afdeling wonen of zijn georiënteerd op een territoriaal afgebakend gebied.
            De afdeling benoemt uit haar midden een contactpersoon die het eerste aanspreekpunt
            vormt in contact o.a. met het bestuur. Het programma van lezingen en excursies wordt
            samengesteld door deze vier afdelingen en zijn toegankelijk voor alle leden. De vier
            afdelingen rapporteren aan de programma-coördinator.
Lid 2     Programma-coördinator
            Hij / zij  houdt contact met de afdelingen, voert de eindredactie en bewaakt de planning
            voor het programma.
Lid 3     Werkgroep “Cursussen”
            Jaarlijks wordt een cyclus van lezingen over thematisch verwante onderwerpen gehouden.
            Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor de gehele cursus, alsook voor afzonderlijke 
            onderdelen. Andere activiteiten, zoals excursies en wandelingen, kunnen deel uitmaken van 
            de cursus, op facultatieve basis.
Lid 4     PR-commissie
             De redactie van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door leden van de PR-commissie.
             Deze commissie houdt zich bezig met het monitoren van culturele activiteiten buiten de
             vereniging en houdt de leden daarvan op de hoogte. De commissie is ook verantwoordelijk
             voor public relations in het algemeen, met name betreffende contacten met journalisten e
             andere organisaties met betrekking tot verdere bekendmaking van het bestaan van de
             vereniging en haar activiteiten.

CONTRIBUTIE en BIJDRAGEN
Artikel 6
Lid 1    Bijdragen door de leden
            Leden betalen een jaarlijkse contributie. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met
            december. Indien het lidmaatschap na 30 juni start wordt de helft van de jaarlijkse
            contributie in rekening gebracht.
            Voor deelname aan de cursus, centrale manifestaties, excursies, bezichtigingen,
            wandelingen en overige activiteiten kan betaling worden gevraagd. Deze bijdragen beogen
            per activiteit in beginsel niet meer dan kostendekkend zijn. Het bestuur kan beslissen tot een
            hogere bijdrage dan voor kostendekking is vereist en geeft aan wat daarvoor de
            overwegingen zijn.

Lid 2    Bijdragen door niet-leden
            Niet-leden hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging, tenzij het tegendeel is
            bepaald. Zij dienen voor deelname een door het bestuur per activiteit vast te stellen bijdrage
            te betalen. De bijdrage door niet-leden voor lezingen en excursies is hoger dan de bijdrage
            door leden.
            Niet-leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergaderingen, behoudens op
            uitnodiging van het bestuur en goedgekeurd door de ter vergadering aanwezige leden

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Wij stellen het zeer op prijs als u zich ook voor lezingen vooraf opgeeft.

Verhinderd? U kunt zich afmelden door een mail te sturen: klik hier. Wij verlenen geen restitutie voor eenmaal geboekte activiteiten. U mag wel iemand anders op uw naam laten deelnemen.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de ALV op 20 april 2022. 

1          Bij een huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een
            nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen
            bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.

2          Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene
            ledenvergadering als het is ingediend door het bestuur of tenminste tien leden. De tekst
            daarvan moet, met de eventuele toelichting, vijf dagen voor de desbetreffende vergadering
            aan de leden worden toegezonden of op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
            inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Definitiebepalingen

Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:

 • algemene ledenvergadering: de ledenvergadering als orgaan van de vereniging;
 • vereniging: de Vereniging Ons Amsterdam;
 • bestuur: het algemeen bestuur van de vereniging; 
 • afdeling: een onderdeel van de werkgroep “Lezingen en Excursies” en maken het
  programma van de vereniging;
 • werkgroep / commissie: door het bestuur ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde
  activiteiten; instellen van een onderzoek of andere werkzaamheden;
 • cursus: een cyclus van lezingen, uitgebreid met de mogelijkheid van excursies en
  wandelingen over thematisch verwante onderwerpen.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 1         
Lid 1     Taken voorzitter

 • de voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en van het bestuur;
 • de voorzitter is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de vertegenwoordiging
  van vereniging in- en extern.

  Lid 2     Taken secretaris

 • het voeren van de correspondentie namens de algemene vergaderingen en het bestuur;
 • het uitbrengen van het door het bestuur goedgekeurde jaarverslag aan de algemene
  ledenvergadering;
 • het (doen) opstellen van de notulen van de algemene vergaderingen van de leden en van het
  bestuur;
 • het bijhouden van een register van leden van bestuur en commissies;
 • het (doen) zorgdragen voor het archief.

Lid 3     Taken penningmeester

 • het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
 • het innen van de contributie en andere bijdragen;
 • het voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de door het bestuur goedgekeurde
  begroting voor het komend jaar;
 • het voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de door het bestuur goedgekeurde
  balans en staat van baten en lasten over het afgelopen jaar;
 • het (doen) voeren van de ledenadministratie.
  Het bestuur zal zodanige regels stellen inzake de procuratie dat de penningmeester een effectief en gecontroleerd beheer van de financiën kan voeren.

 
VACATURE IN HET BESTUUR
Artikel 2
           
Kandidaatstelling van een lid van de vereniging voor het bestuur wordt door het bestuur
            gedaan of door een lid van de vereniging met steun van minstens vijf andere leden van de
            vereniging. Aan de leden worden de kandidaatstellingen schriftelijk meegedeeld, ten minste
            vijf dagen voor de vergadering waar over die kandidaatstelling zal worden gestemd.


ZITTINGSDUUR en AFTREDEN BESTUURSLEDEN
Artikel 3
            Benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Aansluitende herbenoeming is mogelijk.
            De voorzitter is na diens aftreden benoembaar tot lid van het algemeen bestuur.
            Wanneer een bestuurslid tussentijds aftreedt, wordt door de algemene ledenvergadering in
            die vacature voorzien. Het vervangende bestuurslid neemt in het rooster de plaats van het
            aftredende bestuurslid in.
            Het bestuur stelt een rooster van aftreden van bestuursleden vast. In het rooster van
            aftreden wordt ervoor zorggedragen dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet
            gelijktijdig periodiek aftreden.


WERKGROEPEN en AFDELINGEN

Artikel 4
Lid 1     Het bestuur benoemt de leden van de afdelingen en commissies en de programmacoördinator
             op voordracht van deze afdelingen, commissies en programmacoördinator. 
             Het bestuur is bevoegd een nieuwe afdeling in te stellen op verzoek van ten minste 50 leden, 
             wonend in of georiënteerd op een territoriaal af te bakenen gebied. Het bestuur houdt bij 
             het nemen van een besluit hierover rekening met de belangen van de bestaande afdelingen. 
             Het bestuur is eveneens bevoegd een afdeling op te heffen, uit eigener beweging of op verzoek
             vanuit de afdeling zelf, wanneer het aantal activiteiten te zeer is afgenomen, 
het aantal
            deelnemers te ver is gedaald, of er te weinig personen leden zijn die een en ander 
moeten organiseren.   

Lid 2     Tot de vaste commissies behoren in ieder geval: 
             – de werkgroep “Lezingen en excursies”; 
             – een programmacoördinator; 
             – de werkgroep “Cursussen”; 
            –  de PR-commissie.

ACTIVITEITEN WERKGROEPEN EN AFDELINGEN
Artikel 5
Lid 1    Werkgroep “Lezingen en Excursies”
           
Deze heeft een onderverdeling in vier afdelingen te weten: Noord, Oost, Zuid en West. Bij
            voorkeur bestaat een afdeling uit minstens 3 leden, er is geen maximum vastgesteld. De
            leden van een afdeling wonen of zijn georiënteerd op een territoriaal afgebakend gebied.
            De afdeling benoemt uit haar midden een contactpersoon die het eerste aanspreekpunt
            vormt in contact o.a. met het bestuur. Het programma van lezingen en excursies wordt
            samengesteld door deze vier afdelingen en zijn toegankelijk voor alle leden. De vier
            afdelingen rapporteren aan de programma-coördinator.
Lid 2     Programma-coördinator
            Hij / zij  houdt contact met de afdelingen, voert de eindredactie en bewaakt de planning
            voor het programma.
Lid 3     Werkgroep “Cursussen”
            Jaarlijks wordt een cyclus van lezingen over thematisch verwante onderwerpen gehouden.
            Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor de gehele cursus, alsook voor afzonderlijke 
            onderdelen. Andere activiteiten, zoals excursies en wandelingen, kunnen deel uitmaken van 
            de cursus, op facultatieve basis.
Lid 4     PR-commissie
             De redactie van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door leden van de PR-commissie.
             Deze commissie houdt zich bezig met het monitoren van culturele activiteiten buiten de
             vereniging en houdt de leden daarvan op de hoogte. De commissie is ook verantwoordelijk
             voor public relations in het algemeen, met name betreffende contacten met journalisten e
             andere organisaties met betrekking tot verdere bekendmaking van het bestaan van de
             vereniging en haar activiteiten.

CONTRIBUTIE en BIJDRAGEN
Artikel 6
Lid 1    Bijdragen door de leden
            Leden betalen een jaarlijkse contributie. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met
            december. Indien het lidmaatschap na 30 juni start wordt de helft van de jaarlijkse
            contributie in rekening gebracht.
            Voor deelname aan de cursus, centrale manifestaties, excursies, bezichtigingen,
            wandelingen en overige activiteiten kan betaling worden gevraagd. Deze bijdragen beogen
            per activiteit in beginsel niet meer dan kostendekkend zijn. Het bestuur kan beslissen tot een
            hogere bijdrage dan voor kostendekking is vereist en geeft aan wat daarvoor de
            overwegingen zijn.

Lid 2    Bijdragen door niet-leden
            Niet-leden hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging, tenzij het tegendeel is
            bepaald. Zij dienen voor deelname een door het bestuur per activiteit vast te stellen bijdrage
            te betalen. De bijdrage door niet-leden voor lezingen en excursies is hoger dan de bijdrage
            door leden.
            Niet-leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergaderingen, behoudens op
            uitnodiging van het bestuur en goedgekeurd door de ter vergadering aanwezige leden

https://verenigingonsamsterdam.nl/